Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

carea
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak vialeniwieec leniwieec

November 23 2017

carea
4117 2cd2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
carea
carea
4118 5d8f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
carea
0621 02d6
Reposted fromlostness lostness viaburnmyshadow burnmyshadow

September 23 2017

carea
8665 d1c6 500
Reposted fromcorvax corvax viadzony dzony
carea
9588 fbe4 500
carea
carea
4339 218c
Reposted fromskrzacik skrzacik viagwiazdeczka gwiazdeczka

September 14 2017

carea
5755 ab9b 500
carea
3969 8399 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaIriss Iriss
carea
3098 0959
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
carea
3099 3325
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 19 2017

carea
2844 6211 500
Reposted fromverronique verronique viadzony dzony
carea
carea
0389 6abd 500
carea
5683 85ff
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
carea
5684 0755
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
carea
5686 fb1d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl